نازل های سوخت
اقتصاد خودرو

نازل‌های سوخت باید استاندارد شود

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدد 2 درصد از نازل‌های سوخت در کشور استاندارد نیستند. این نازل‌ها به تنظیم مجدد و یا از رده خارج شدن