افزایش قیمت نان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

درخواست افزایش قیمت نان از سوی نانوایان

نانوایان در خواست افزایش قیمت نان را دارند. ان هم به دلیل گران شدن سایر المان هایی که روی قیمت نان تاثیر میگذارند. در خواستی که شاید باید به ان توجه شود.