قیمت خرید تضمینی گندم
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

نرخ خرید تضمینی گندم تعیین می‌شود

برای تعیین نرخ تضمینی گندم ابتدا یک قیمت پایه تعیین می‌شود و پس از آن در زمان برداشت با توجه به هزینه های تولید قیمت ها تعیین شود.

نرخ خرید تضمینی گندم
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رییس جمهوری نرخ خرید تضمینی گندم را نهایی می‌کند

با نزدیک شدن به سال زراعی جدید و زمان فروش محصول گندمکاران هنوز نرخ جدید خرید تضمینی گندم تعیین نشده و پس از بررسی درچند