نسخه الکترونیکی سفته
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

زیرساخت‌های «اقتصاد هوشمند» در کشورفراهم شد

راه اندازی نسخه الکترونیکی سفته و تسهیلات و اعتبارات دیجیتال بسترهای لازم برای ایجاد و تحقق اقتصاد هوشمند را فراهم می کند