نقدینگی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اثرات نقدینگی در رشد اقتصادی

عوامل موثر بر حجم نقدینگی در اقتصاد شامل: خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است.