نمایشگاه های تهران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تعیین تکلیف برگزاری نمایشگاه های تهران

نمایشگاه های تهران برای تولید کنندگان داخلی همیشه فرصتی بوده تا با ارائه دستاوردهای به روز خود بتوانند در رونق شرایط اقتصادی خود و کشور تاثیرگذار باشند.