طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور

هرمزگان نخستین میزبان و استان ساحلی دراجرای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور است تا در جهت ایجاد ارزش افزوده در مناطق ساحلی گام بردارد