همسان سازی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش همسان سازی حقوق بازنشستگان

علاوه بر افزایش عمومی حقوق بازنشستگان، همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز رشد کرده است. همچنین افزایش همسان سازی حقوق بازنشستگان روند صعودی خود را داشته است.