افزایش وام دانشجویی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش وام دانشجویی در سال جاری

برخی از وام های ما با درصد کمتر و برخی نیز با درصد بیشتری افزایش خواهند یافت اما به طور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش وام دانشجویی خواهیم داشت.