افزایش ارتباطات ایران با فائو در اولویت است.
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اهمیت افزایش ارتباطات ایران با فائو

افزایش ارتباطات ایران با فائو در اولویت است. به گزارش برات‌نیوز، مقامات ایرانی این روزها از اهمیت افزایش ارتباطات ایران با فائو سخن می‌گویند. در

خرید و فروش کشاورز کارت حاصل عدم ثبات اقتصادی است
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

خرید و فروش کشاورز کارت، معضلی جدید

به تازگی کشاورزان به خرید و فروش کشاورز کارت روی آورده‌اند. مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی عامل این حرکت را عدم ثبات اقتصادی می‌داند.

کشاورز کارت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

خرید نهاده و کود با کشاورز کارت

کشاورز کارت جهت خرید نهاده و کود به کشاورزان ارائه شد. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، این کارت برای این است که کشاورزان دغدغه نهاده و کوه نداشته باشند.

نهاده های دامی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کوتاهی وزارت جهاد و نابسامانی بازار نهاده های دامی

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده های دامی ، یک حلقه فساد شکل گرفته است،