طرح جامع توسعه بندرلنگه
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

توسعه ظرفیت و خدمات در بندر لنگه

با تصویب طرح جامع توسعه بندرلنگه تا افق 1404، ظرفیت و خدمات این بندر توسعه می یابدو وضعیت بهتری دراین بندر تاثیرگذار حاکم می شود.