اصل شفافیت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اجرای اصل شفافیت در عملکرد وزارت کار

با طرح اصل شفافیت که یکی از عناصر حکمرانی خوب به شمار می رود می توان زیرساخت های اداره خوب وارائه خدمات مناسب را فراهم کرد.