رونق گرفتن بورس
بورس منتخب سردبیر

دغدغه های بورسی دولت و مجلس

رونق گرفتن بورس باعث نگرانی هایی از آینده این بازار در میان دولت و مجلس شده است که از هفته گذشته برگزاری جلسات در این حوزه در حال انجام است.