اپلیکیشن پارلر دوباره آنلاین شد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

وصل مجدد “پارلر” توسط روسها

سایت و اپلیکیشن پارلر محبوب راستگرایان افراطی آمریکاست. این اپلیکیشن به دلیل مدیریت ضعیف محتوا و تشویق به خشونت کاربران قطع شده بود.