پایانه فروش
تکنولوژی منتخب سردبیر

انقلابی در پرداخت های مبتنی بر پایانه فروش

مفهوم اینترنت اشیا نخستین بار توسط کوین اشتون در سال 1999 در شرکت پروکتر و گمبل ارائه شد. بعدازآن، مرکز MIT Auto-ID چشم‌انداز اینترنت اشیا