شرکتهای پرداخت یار
بانکداری

شرکتهای پرداخت یار همچنان درگیر مشکلات

برخی شرکتهای پرداخت یار هنوز بعد ازگذشت دو سال به مدل پرداخت یاری یعنی تحت نظر شاپرک شدن اقدام نکرده اند و این معضلی جدی است.