پرداخت موبایلی تکنولوژی جدید پرداخت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

پرداخت موبایلی به جای کارت‌های بانکی

بانک مرکزی درصدد رونمایی از پروژه استفاده از پرداخت موبایلی برای انجام تراکنش‌های خرید برای تسهیل در پرداخت‌های الکترونیکی است. حذف تدریجی کارت‌های بانکی در