چک برگشتی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش میزان مبلغ چک‌های برگشتی در تیرماه جاری

در حالی که آمارها از کاهش تعداد چک های برگشتی درتیرماه سال جاری خبر می دهند میزان مبلغ چک های برگشتی موجود نسبت به ماه