حواشی کارت های بازرگانی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

پشت پرده حواشی اخیر کارت های بازرگانی

مدیر سامانه اعتبارسنجی کارت های بازرگانی سامانه جامع تجارت، با بیان اینکه اتاق بازرگانی از فرایند صدور کارت های بازرگانی حذف نشده است، گفت: استعلام