سقف ذخیره کارت سوخت
اخبار خودرو منتخب سردبیر

سقف ذخیره کارت سوخت ۵۴۰ لیتر و ۹ ماه تعیین شد

سقف ذخیره کارت سوخت ۵۴۰ لیتر و ۹ ماه تعیین شد. میزان سهمیه ماهانه برای خودروهای شخصی ۶۰ لیتر، دوگانه سوز ۳۰ لیتر و موتورسیکلت‌ها ۲۵ لیتر است.