کارگران چینی در ایران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

معادن ایران در اشغال کارگران چینی

حضور کارگران چینی که عامل اصلی انتقال کرونا به ایران بودند، اکنون نگرانی‌های دیگری چون اشغال جای کارگران ایرانی را هم ایجاد کرده‌اند.