کراش باندیکوت برای موبایل
بازی

کراش باندیکوت برای موبایل عرضه شد

بازی کراش باندیکوت: آن در ران برای موبایل منتشر خواهد شد.