کربنکینگ داتین و بانک سپه
بانکداری منتخب سردبیر

اجرای فاز دوم انتقال بانک سپه به کربنکینگ داتین

پس از نهایی شدن فاز اول مهاجرت، فاز دوم مهاجرت  سامانه بانکی بانک سپه به کربنکینگ داتین اواخر شهریور ماه صورت می‌گیرد و انجام خواهد شد