تولید کره داخلی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تامین نیاز بازار کره از سوی تولید کنندگان لبنی داخلی

چندی است که کره دربازار داخلی کم شده  و ارز جدیدی هم برای واردات کره اختصاص نیافته است به همین دلیل مسوولان تصمیم بر تولید