کاندیداهای حوزۀ فاوا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کاندیدای شورای شهر در کلاب هاوس

نشست کلاب هاوس کارگروه تحول دیجیتال شهری با حضور کاندیداهای حوزه فاوا در انتخابات شورای شهر تهران چهارشنبه 12 خرداد برگزار می شود.