بیانی کمیته مشترک سنا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

انتشار اولین بیانیه کمیته مشترک سنا

در دومین نشست مشترک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و سندیکای صنعت مخابرات ایران، اولین بیانیه کمیته مشترک سنا منتشر شد.