مسکن کم درآمدها
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ساخت مسکن برای کم درآمدها؛ از رویا تا واقعیت

اجرای ساخت حدود ۲۱ هزار مسکن برای کم درآمدها جامعه با همکاری وزارت راه و شهرسازی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) دردستور کار قرار گرفت.