فرودگاه کیش
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

فرودگاه کیش بین‌المللی می‌شود

استانداردهای فرودگاه کیش در هیات وزیران بررسی شد و پس از تطابق با استانداردهای بین المللی این فرودگاه نخستین فرودگاه بین المللی در مناطق آزاد شد