اخبار اقتصادی بانکداری

نرخ تورم هر سال و تعیین کارمزد کیف پول الکترونیک

با توجه به رخنه فناوری در تمامی عرصه ها و پیشرفت و توسعه در ارائه خدمات ، حوزه بانکداری نیز به سمت الکترونیکی شدن و