گواهی ارزی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

یک میلیارد دلار گواهی ارزی برای تامین مواد اولیه

با توجه به اهمیت تولید در کشور که نقش بسیار تاثیرگذاری در رشد اقتصاد کشور دارد رییس کل بانک مرکزی اعلام داشته که یک میلیارد