گواهی سلامت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

با ارائه گواهی سلامت به ایران سفر کنید

درحالی که سفرهای توریستی همچنان ممنوع است، تنها مسافرانی که برای تحصیل، دیدار خانواده و یا انجام کاری قصد سفر دارند باید گواهی سلامت داشته باشند.