سهمیه بندی طرح بنزین با کد ملی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

بنزین با کد ملی، مسکنی موقتی!

میزان مصرف سوخت ایران بالاست و هر از گاهی دولت طرح ها و برنامه های جدیدی برای سهمیه بندی رو می کند و تابستان جاری